• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1

Quá trình phát triển

Các mốc thời gian hình thành và phát triển Bambu

- Từ tháng 5/2005 đến 12/2007:

Trung tâm phần mềm và Thương mại điện tử Ovem
       

- Từ tháng 01/2008 đến 07/2015:

Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử O.V.E.M
        

- Từ tháng 07/2015 đến nay:
Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử O.V.E.M