• Slide 2

Quá trình phát triển


Các mốc thời gian hình thành và phát triển Bambu

- Từ tháng 5/2005 đến 12/2007:

Trung tâm phần mềm và Thương mại điện tử Ovem: 

- Từ tháng 01/2008 đến 07/2015:

Công ty TNHH MTV Phần mềm và Thương mại điện tử O.V.E.M 

    Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117