• Slide 2

Download

1. Download Font ABC 
2. Download bộ cài Vietkey2000 full
3. Bộ cài Office2003: download
4. Tools update actived report download
5. Bộ cài phần mềm EDental: server, client
6. Bộ cài MS SQL Server 2000: download
7. Thông báo email: Gmail Notifier
8. Phần mềm FTP: Total Commander

 


Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117