• Slide 2

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức & dịch vụ 
Công ty phần mềm Bambu


Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117