• Slide 2
Kỹ thuật lập trình ASP.NET

Quy định, hướng dẫn lập trình thiết kế website

Tài liệu lưu hành nội bộ (áp dụng cho nhân viên công ty Bambu) 

1. Kiểu dữ liệu database
- Kiểu Bit (x, 0, 1)
- Kiểu int (x, 1, 4)
- Kiểu nvarchar (x, 2, n) - n là độ dài chuỗi
- Kiểu ntext (x, 3, 16)
- Kiểu smalldatetime (x, 4, 8)
- Kiểu Float (x, 5, 8)

2. Cách đặt tên cho các biến đối tượng
+  Lable: lbl + Tên đối tượng (ví dụ lblMenu, lblTitle,…)
+  Buttom: btm + Tên đối tượng (ví dụ btmSave)
+  Textbox: txt + tên đối tượng
+  Datalist: dlt + tên đối tượng
+  Datagrid: dgrd + tên đối tượng
+  Panel: pnl + Tên đối tượng
+  Checkbox: chk + tên đối tượng
 
Liên hệ - Trợ giúp
  • Tổng đài Tư vấn - Xây dựng Website: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102 - Phòng Kinh Doanh ; Số máy lẻ 103 - Phòng hỗ trợ Kĩ thuật
  • Phòng kinh doanh: : 0945625388 - dodt@bambu.com.vn
  • Hotline : 0942 116 117