• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1
Kỹ thuật lập trình ASP.NET

Quy định, hướng dẫn lập trình thiết kế website

Tài liệu lưu hành nội bộ (áp dụng cho nhân viên công ty Bambu) 

1. Kiểu dữ liệu database
- Kiểu Bit (x, 0, 1)
- Kiểu int (x, 1, 4)
- Kiểu nvarchar (x, 2, n) - n là độ dài chuỗi
- Kiểu ntext (x, 3, 16)
- Kiểu smalldatetime (x, 4, 8)
- Kiểu Float (x, 5, 8)

2. Cách đặt tên cho các biến đối tượng
+  Lable: lbl + Tên đối tượng (ví dụ lblMenu, lblTitle,…)
+  Buttom: btm + Tên đối tượng (ví dụ btmSave)
+  Textbox: txt + tên đối tượng
+  Datalist: dlt + tên đối tượng
+  Datagrid: dgrd + tên đối tượng
+  Panel: pnl + Tên đối tượng
+  Checkbox: chk + tên đối tượng