• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1
Cơ sở dữ liệu

Recover và Repair database bị suspect trong MS SQL Server

Xử lý lỗi cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2000 bị lỗi Suspect. Mở "Query using Query Analyser" và thực hiện 05 bước sau:
Bước 1:
Use master
Go
sp_configure 'allow updates', 1
Reconfigure with override
Go

Bước 2: 
Update sysdatabases set status= 32768 where name = 'your db name'

Bước 3: 
Restart MSSQLSERVER service, the database will be in Emergency mode

Bước 4: 
DBCC REBUILD_LOG ('your db name', 'db path log name{eg: E:\postman_Log.LDF}')

Bước 5:
Use master
Go
sp_configure 'allow updates', 0

ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER