• Phần mềm quản lý Nha khoa Bambu Decare
  • Ảnh slides 1
Cơ sở dữ liệu

Shrink database sql server

Đối với cơ sở dữ liệu MS SQL Server lớn đôi khi file log trong sql quá lớn, dẫn đến truy vấn database bị chậm và làm tốn dung lượng ổ cứng. Để khắc phục tình trạng này bạn mở "SQL Query Analyzer" và chạy script sau:

declare @dbname nvarchar(255)
set @dbname = 'tên database'
backup log @dbname with truncate_only
DBCC SHRINKDATABASE (@dbname, 0) 

Chúc các bạn thành công
Mr Hội (Bambu)